Privacyverklaring Employee Journey

In deze privacyverklaring vind je onze contactgegevens, wat verstaan wordt onder persoonsgegevens en onder verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast staat vermeld voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken en wat je rechten zijn. Bovendien beschrijven we hierin wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je een van onze websites (www.consumatics.nl , www.employee-journey.com of www.osqar.nl ) bezoekt, de Consumatics fact flash (nieuwsbrief) ontvangt, lid van ons OSQAR-panel bent, meewerkt als respondent aan onze onderzoeken of als je een overeenkomst met ons sluit.

Onze gegevens

Consumatics B.V.
Kabelweg 37
1014BA Amsterdam
Telefoonnummer: +31 (0)20 26 19 106
KvK-nummer: 64859029
www.consumatics.nl
info@consumatics.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Kinderen onder de 16 jaar die deel willen nemen aan onze panels, onderzoeken, willen inschrijven voor de nieuwsbrief of de website willen bezoeken, mogen dit alleen doen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Ditzelfde geldt indien je onder curatele gesteld bent of indien ten behoeve van je een mentorschap is ingesteld. Wij proberen voldoende maatregelen te nemen om deelname, inschrijving of bezoek te voorkomen wanneer je geen toestemming hebt.

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, om nieuwsbrieven (Consumatics fact flash) te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, het communiceren over voorgaande, huidige en toekomstige onderzoeken, het optimaliseren van de website en analyseren van bezoekersgedrag van de website en het analyseren van data wanneer je een profiel aanmaakt en/of meedoet aan onderzoeken in ons OSQAR panel of via onderzoeken waar je op andere wijze aan meewerkt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en verzamelen geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We nemen geen geautomatiseerde beslissingen. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om die doeleinden uit te voeren, verwerken wij de volgende algemene persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Nieuwsbrieven (Consumatics fact flash)

Consumatics biedt een nieuwsbrief aan (Consumatics fact flash). Jouw persoonsgegevens (te weten jouw e-mailadres en eventueel indien door jou zelf aan te vullen jouw (voor- en/of achternaam) worden alleen nadat jij expliciet toestemming hebt gegeven toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief (Consumatics fact flash) bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Voor nieuwsbrieflezers (Consumatics fact flash) verwerken we daarnaast of je de nieuwsbrief hebt geopend en waar en hoe vaak je op bepaalde links hebt geklikt. Ons mailprogramma Mailchimp verzamelt bovendien de locatiegegevens op het moment dat jij akkoord geeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief (Consumatics fact flash). Zie hier de privacyverklaring en algemene voorwaarden van Mailchimp waar je ook akkoord mee gaat bij het akkoord gaan met het ontvangen van onze nieuwsbrief.

OSQAR app gebruikers

Voor gebruikers van de OSQAR app verwerken we naast de hierboven genoemde algemene persoonsgegevens de aanvullende profielgegevens die je hebt ingevuld in de app, namelijk; inloggegevens, geslacht, geboortejaar (leeftijd), voorkeurstaal (Nederlands of Engels), postcode, burgerlijke staat, gezinssamenstelling en kinderen (ja/nee), opleiding, werkverband en inkomen (indien je dit inkomen zelf hebt ingevuld, je kunt bij deze vraag namelijk ook kiezen voor de optie “vul ik liever niet in”).

Deelnemers aan onderzoeken (respondenten)

Als je deelneemt aan onderzoeken, worden de gegevens die je verstrekt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Per onderzoek wisselen de vragen, we vragen echter altijd zo min mogelijk persoonsgegevens op.

Websitebezoekers

Bij bezoek aan de website worden geanonimiseerd IP-adressen en geanonimiseerd gedrag op de website (hoe lang en naar welke van onze webpagina’s je kijkt bijvoorbeeld) verwerkt. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Consumatics deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en als vanzelfsprekend geldt en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rocket Science Group LLC, Omnyacc Müller B.V., Google LLC, Typeform, Form Plus, Hoasted, Widgets B.V. en Exact Online zijn de huidige derde partijen waar Consumatics mee werkt. Consumatics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal periodiek controleren of de derde partij voldoet aan deze eisen. Indien er wordt samengewerkt met een andere derde partij, brengen we jou hiervan op de hoogte. Indien je hier meer over wilt weten, neem dan contact op via info@consumatics.nl.

Cookies

Consumatics gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Consumatics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Consumatics maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van de website. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Consumatics maakt gebruik van Youtube om jouw filmpjes te laten zien. Youtube plaatst een permanente cookie op jouw computer, tablet of telefoon. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Youtube voor meer informatie.

De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan Consumatics ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan Consumatics haar website aanpassen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Jouw rechten

We informeren jou wat voor en wanneer we informatie van jou verzamelen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@consumatics.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Wij zullen je binnen vier weken antwoorden.

  • Zijn je persoonsgegevens onjuist of onvolledig? Dan heb je recht op rectificatie en beperking van verwerking van je persoonsgegevens. Rectificatie houdt in dat je het recht hebt om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
  • Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht op vergetelheid en recht op overdraagbaarheid.

We anonimiseren de gegevens natuurlijk wanneer we aan de bewaarplicht hebben voldaan en de informatie niet meer gebruiken.

Als je gebruik wilt maken van een van de zojuist genoemde opties, stuur dan een e-mail naar info@consumatics.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij jeu een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jeuw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van jouwuw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten van Consumatics B.V.

Consumatics kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is in te zien op de website van Consumatics. Deze versie is opgesteld in Amsterdam op 23 mei 2018.

Beveiligen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en wij zullen er daarom ook alles aan doen om deze persoonlijk te houden. Wij vinden het erg belangrijk dat jouw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen terecht komen of op onrechtmatige gronden worden verwerkt. Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te realiseren. Dit is uiterlijk zes maanden na afloop van het

onderzoek of contact, tenzij je toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens langer te bewaren, waarna we onderzoeksdata anonimiseren.

Als je contact opneemt met Consumatics, dan worden jouw gegevens bewaard zolang dit contact nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Consumatics bewaart jouwde gegevens van jou alsdan niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van Consumatics of zolang Consumatics wettelijk daartoe verplicht is.

Versie 1.0